دستگاه تنفس، دستگاهی که در تبادل گازهای تنفسی نقش دارد. دستگاه تنفس در انسان شامل مجاری هوایی، شش ها و ماهیچه های تنفسی است. مولکول های اکسیژن و دی اکسیدکربن با مکانیسم انتشار بین خون و کیسه های هوایی مبادله می‌شوند. دستگاه تنفس به دو ناحیه هوایی و تنفسی تقسیم می شود. ناحیه هوایی شامل حفره بینی، حلق، حنجره، نای و سیستم نایژه ها که هوا را از محیط پیرامون به قسمت تنفسی شش ها می رسانند و بخش تنفسی شامل نایژک های انتهایی، نایژک های تنفسی و مجاری هوایی که به تعدادی کیسه هوایی ختم می‌شوند.