دستگاه گوارش انسان از دهان تا مقعد، شامل لوله گوارشی و غده ‌های گوارشی با حدود هفت متر طول است. به دو بخش دستگاه گوارش فوقانی (دهان، حلق، مری، معده و دوازده) و دستگاه گوارش تحتانی (روده باریک، روده بزرگ، راست‌ روده و مقعد) تقسیم می شود.

کبد: بزرگترین غده بدن که در فعالیت‌ های سوخت ‌و ساز بدن نقش دارد.