نهمین همایش طلای سبز
کنگره انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
دومین برنامه جامع بازآموزی مدون داروسازان و پزشکان عمومی سراسر کشور
دومین همایش طلای سبز
مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران
انجمن تخصصی صنایع و معدن
بیست و ششمین کنگره رادیولوژی ایران
سومین همایش ملی طلای سبز