مزایای محصول سناگراف نسبت به روغن کرچک چیست؟

سناگراف در مقایسه با روغن کرچک، تهوع ایجاد نمی کند، مریض راحت تر مصرف می کند و اثرات شستشودهنده بهتری دارد. با سناگراف دوره شستشو یک روز است، ولی روغن ها بیشتر از یک روز بوده و بیمار دچار دل پیچه می شود.