قرص ممورکس چگونه باعث از بین رفتن وزوز گوش می شود؟

اگر وزوز گوش به علت اختلالات عروق مغزی باشد، به علت عدم اکسیژن رسانی مناسب، وزوز گوش ایجاد می شود. قرص ممورکس حاوی عصاره گیاه جینکو می باشد که باعث اتساع عروق، بهبود جریان خون و اکسیژن رسانی مناسب شده و وزوز گوش را برطرف می کند.