علت رنگ زرد قرص لیوروفیت چیست؟

در این دارو علاوه بر عصاره گیاه خار مریم (سیلیمارین) و عصاره گیاه کنگرفرنگی (سینارین)، از عصاره زردچوبه (کورکومین) نیز استفاده شده است که دلیل رنگ زرد دارو و نشان دهنده کاملا گیاهی بودن محصول است.